Nowa szansa prewencji dla pacjentów po zawale serca - zastosowanie PCSK9i. Jak skutecznie ograniczyć ryzyko powikłań?

Bogusław Okopień prof. dr hab. n. med.

Tytuł profesora od 2007 roku. Specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych; specjalista II stopnia z zakresu farmakologii klinicznej; specjalista w dziedzinie hipertensjologii. 
Od grudnia 2005 r. funkcja kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, a od marca 2007 kierownika Katedry Farmakologii SUM. Od 2019 roku członek Rady Uczelni.  Od 2005 r.  członek Komisji Bioetycznej SUM, a od 22.12.2020  Przewodniczący. W 2004 r.  członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN. W 2019 roku wybrany na Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii.
Pod moim kierunkiem 16 młodszych kolegów uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 7 specjalizację z chorób wewnętrznych, a 6 specjalizację z farmakologii klinicznej. W czasie gdy kierowałem Katedrą i Kliniką trzech kolegów uzyskało tytuł profesora nauk medycznych i trzech stopień doktora habilitowanego. 
Otrzymywałem nagrody zespołowe: dwukrotnie I stopnia Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących problemów dodatkowych efektów farmakodynamicznych leków hipolipemizujących i hipotensyjnych.
Jestem autorem oraz współautorem 490 publikacji pełnotekstowych krajowych i zagranicznych o łącznym współczynniku oddziaływania IF=470, 475 prac zostało zacytowanych 9636 razy (współczynnik Hirscha = 34). Napisałem kilkadziesiąt rozdziałów w skryptach i podręcznikach poświęconych farmakoterapii nadciśnienia, hiperlipidemii i zespołu metabolicznego. Jestem również członkiem rad naukowych i recenzentem czasopism specjalistycznych.